Webrádió

Nagyböjt 5. vasárnapja elmélkedés (Befejeződött a tanítványok képzése)

Nagyböjt 5. vasárnapja elmélkedés (Befejeződött a tanítványok képzése)

 

Abban az időben Jézus maga mellé vette tizenkét tanítványát, és arról kezdett nekik beszélni, ami vele történni fog: „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad.”

Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak, és megszólították: „Mester, azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk.” Ő pedig megkérdezte: „Mit akartok, hogy tegyek nektek?” Azok ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk bal oldalodon üljön dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Készek vagytok-e rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből én iszom, vagy hogy a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?” Ők így feleltek: „Készek vagyunk”. Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni. De azt megadni, hogy a jobbomon és bal oldalamon ki üljön, az nem az én dolgom. Az azokat illeti, akiknek készült.” A többi tíz ennek hallatára neheztelni kezdett Jakabra és Jánosra. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a népek urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak fölöttük, és nagy uraik hatalmaskodnak rajtuk. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki körötökben nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki körötökben első akar lenni, az mindenkinek rabszolgája legyen. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

 

Nagyböjt utolsó vasárnapja az ötödik, mert Virágvasárnap már belépünk a nagyhétbe. Az evangélium azt mutatja, hogy a tanítványok képzése befejeződött és készen állnak arra, hogy Jézussal végigjárják a Via dolo- rosát és föltámadásában újjáélessze az életüket. Ez az interakció világos útmutatást ad, hogy tanítványai vagyunk és a mi célunk is a szolgálat és nem a másokon való uralkodás. Vagyis ez a vasárnap elköteleződés a megtérés, megváltozás mellett.

        Az élete vége felé is megkísérti a tanítványokon keresztül Jézust az ördög. A két tanítványt elönti a hiúság, a gőg. Ők töbre tartják magukat és ezért kérik az első helyett. Amint a teremtés kezdetén Ádám és Éva (Ter3, 4-5) (Iz 14,13-14) Azóta is a bevált recept szerint akar elejteni bennünket az ördög.

 

A mai evangélium bemutatja a kísértés logikáját, ami Jézust és tanítványit próbára teszi.

 

Gyengéden fordul Jézus hozzájuk, nem megdorgálja, leszidja, idegesen, hanem mint az apa, aki elmagyarázza a tudatlan gyermeknek a lényeget. Amikor a többi tíz hallotta haragra lobbantak az irigységtől. Két apostolt a büszkeség, a többit a harag kísértette meg. Mennyire összefüggnek ezek a bűnök, szinte láncolatot alkotnak. Az Irgalmas Urunk, megint, mint gyermekekhez, akik nem tudják, mit tesznek így fordul hozzájuk nagy türelemmel és minden tanítványhoz: „Ha valaki körötökben nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki körötökben első akar lenni, az mindenkinek rabszolgája legyen.” Ezzel a tanítással a fejekből száműzi a büszkeséget és a haragot.

A szentatyák azt mondják a kezdet a hencegés és a vég a büszkeség. Gyógyír, amit Jézus tett az utolsó vacsora előtt, megmosta tanítványai lábát.(Jn 13,13-15)

Szent Pál apostol azt tanítja a sokfejű szörnyeteg a hiúságról, hogy csak úgy győzhető le, ha mindent Isten dicsőségére teszünk.(1kor 10,31)

 

A dühnek számos oka lehet: régi emlék, rejtett gyűlölet, valamilyen vágy, ami provokál minket. Négy csoportba osztható az oka szerint: 1. irritáció 2. irigység 3. bosszú, visszavágás sérelemért 4. rosszindulat, káromlás, rágalmazás, merevség (Kol3,8; Ef4,31, 36 zsolt8)

Jézus Krisztus megmutatja, hogy a harag ellen, milyen erénnyel lehet küzdeni. A haragot csak a szelídség és jócselekedet képes kiirtani. Jézus mondja tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok és megnyugvást találtok szívetekben (Mt11,29) Máshol ezt mondja: „Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet” (Mt5,5) Péter apostol mondja a szelíd ember drága Isten szemébe (1Pét3,4) Szent Pál apostol mondja: Ha valaki hibát követ el a szelídség szellemében kell meginteni (Gal 6,1)

A harag elveszi az ítélőképességet, a harag öl, ahogyan Jób könyvében (Jób5,2) olvassuk. Az emlékezetünket nem hagyja békén, állandóan eszünkbe jutatja és kínoz minket. Aki gyűlöli testvérét az már gyilkos (1Jn3,15) Ezért tanítja Pál apostol: ne nyugodjék le haragoddal a nap (Ef4,26)

 

A legjobb idő a nagyböjt vége felé, hogy a bennünk lakozó büszkeséget (különbnek tartom magamat másnál) és a haragot legyőzzem, tartsunk bűnbánatot, leplezzük le magunkba ezeket a bűnöket. Dolgozzunk többet, imádkozzunk buzgóbban, hogy Isten megmentsen bennünket és mi együtt tudjunk vele működni megmentésünkben. Van még egy hetünk Virágvasárnapig, legyünk mi is a bűnnek legyőzői!

 

Galéria