Webrádió

Nagyhét 2 Virágvasárnap Jn 12,1-18

 

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár volt, a halott, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek ott neki és Márta felszolgált; de Lázár is azok közt volt, akik együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a lábát saját hajával; a ház pedig betelt a kenet illatával.  Erre tanítványainak egyike, Iskarióti Simon Júdás, aki el akarta őt árulni, ezt mondta: „Miért nem adták el ezt az olajat háromszáz dénárért, és miért nem adták a szegényeknek?” De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, és nála volt az erszény, az abba tett pénzt pedig eltulajdonította. Jézus erre így szólt: „Hagyd őt békén, hiszen temetésem napjára tartogatta azt! Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, én viszont nem leszek mindig veletek.” Amikor a zsidók nagy sokasága megtudta, hogy ott van, odamentek, nemcsak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott halottaiból. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap az ünnepre érkező népsokaság, amikor meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat tartva kivonult eléje, és kiáltozott: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!” Jézus pedig talált egy szamárcsikót, felült rá, amint az Írás mondja: „Ne félj, Sion leánya! Íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Tanítványai ezt először nem értették, de amikor megdicsőült Jézus, visszaemlékeztek, hogy ami róla meg volt írva, azt tették vele. Tanúságot tett pedig a nép, amely vele volt, amikor Lázárt előhívta a sírból és feltámasztotta őt halottaiból. Azért is vonult ki eléje a tömeg, mert hallották, hogy ezt a csodajelet vitte végbe.

 

Leírás

Virágvasárnapon Urunk Jézus Krisztusnak Jeruzsálembe való fényes és dicsőséges bevonulását ünnepeljük. Ki szavával alkotta a földet, földi szamáron ül, s keresi az embereket, hogy feloldozza őket az esztelenségtől. Krisztus Istenünk, a te kimondhatatlan jóindulatoddal tégy bennünket értelmetlen szenvedélyeink legyőzőivé, és méltass minket arra, hogy megláthassuk a halál fölött aratott ragyogó győzelmedet, aztán pedig fényes és életadó feltámadásodat, és könyörülj rajtunk!

 

Elmélkedés

A Jeruzsálemben diadalmasan belépő Jézus egy messiási esemény. Virágvasárnap jelenti számunkra íme a király Isten Igéje testé lett. Az ő egyházában mindig jelen van az Eukarisztiában szüntelenül jön hatalommal és dicsőségben a szentségek az ima a szeretet törvénye a jóság az irgalom mind az ő jelenlétét fejezi ki. Jön hogy fölszabadítson minket félelmeinkből bizonytalanságainkból hogy megnyissuk szívünket hogy ünnepélyesen birtokba vegye szívünket mint valami trónt ajánljuk fel nem csak az a célja hogy megszabadítson minket a haláltól hanem hogy képesek legyünk vele együtt elérni a tökéletességet hogy szentek legyünk. Ő az a király aki megszabadít bennünket a bűn sötétségéből és a halál rabságából. Virágvasárnap egyértelművé válik számunkra hogy íme a király a halál felett győztes aki életet ad nekünk. Virágvasárnap vállalják Isten országának szabályát, ezzel a mi keresztény életünknek célt szabunk és megtöltjük tartalommal. A mi identitásunk Krisztustól és az ő országából ered. Krisztus királysága kimondhatatlan erő bőséges és határtalan irgalom ez a királyság nem a jövőben megvalósuló hely. A  szentírás szépen fejezi ki Isten országa közöttünk van 2és így prédikált: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” Mt3,2 Aki az ő hívására válaszol a válasz a bűnbánat egy belső változás az értelemben, a szívben. Elfogadjuk ezt a konkrét hívást követjük Őt, az Ő messiási sorsát.

 

Megfontolásra

 

* Mi motiválta Máriát? Mi motiválta Júdást a reakcióra?

* „Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” (Mt4,17) Mit jelent nekem Isten országa?

* Lejárta felkészülés ideje, most már élesbe megy! Van-e elég olaj a lámpásomba? Csatlakozom Jézus nagyheti útjához!

 

Csináljuk együtt!

 

* Olvasd fel családod részére Zakariás próféta könyvéből: Zak9,9 Hogyan kell ezt a jövendölést értelmezni?

 

*  Barkaszentelés, miroválás és kenyér osztás. Vedd te is ezt az áldást és a barka ágból ne csak az otthonodba vigyél, hanem a szeretteid sírjára, szinte biztatva őket is, hogy nem sokára megérkezik hozzájuk is az élet királya.

* Nagyhéten csatlakozzunk az Úrhoz! Készítsünk egy térképet, egy tervet, hogyan és milyen szertartásokba tudunk bekapcsolódni. Már otthon készítsük fel a templomi szertartásokra a gyerekeket! Amikor nem sikerül eljutni a templomba, legalább otthon az imakönyvből és a Szentírásból olvassuk el a megfelelő részeket.

 

Elgondolkodtató  

Krisztus, mint király. Íme a király, mint szenvedő szolga. Isten országa bennünk van amikor Isten uralkodik bennünk akkor a lelkünk a legboldogabb és személyiségünk mélyén elismerjük, valljuk hogy Jézus Krisztus az Úr és engedelmeskedünk az ő szavainak. Azután Isten cselekszik bennünk Fil2,13. 13Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően.  Ez az uralkodás akkor kezdődik, amikor mi elhatározzuk, hogy a Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmes a Szentlélek által. Istennek szeretnénk élni őt szeretnénk szolgálni. A keresztény ember átadja magát Istennek és ez a szabadság tartalmazza az emberi élet alapvető életét Isten elfogadja tőlünk és ezért szövetségre lép velünk és Jézus Krisztusban megmutatja nekünk, hogy az emberért milyen messzire képes elmenni. Isten országa a Szentháromság élete a világban. Ez az ország szentség, jóság, igazság, szépség, szeretet, bék,e és öröm. Ezek a tulajdonságok nem működnek az emberi gondolkodásnak ezek az isteni életből származnak és felfedik az Istent. Ő maga az Istenember. 14S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Jn1,14.

 

Rövid imádság

Miután az alvilágot megkötözted, halhatatlan Krisztus, és a halált holttá tetted, a világot pedig föltámasztottad, a pálmaágakat tartó gyermekek győztesként magasztalnak téged, és ma ezt zengik neked: Hozsanna Dávid fiának, mert nem ölnek már meg egyetlen csecsemőt sem Mária gyermekéért, sőt egyedül téged feszítenek keresztre minden gyermekért és felnőttért. Nem bánt bennünket többé a kard, mert már a te oldaladat szúrta át a lándzsa. Ezért örvendezve mondjuk: Áldott vagy te, ki eljössz, hogy Ádámot újra életre hívd!  (Ikosz)

 

Tanuld meg!

KI AZ ÉGBEN KIRÁLYI SZÉKEN, * a földön pedig szamár vemhén hordoztattál, Krisztus Isten, * angyalok dicséretét és a gyermekek hódolatát fogadtad, * kik énekelve kiálták néked: * Áldott vagy te, ki eljössz, * hogy Ádámot újra életre hívd!  (Konták 6. hang):

 

 

 

 

Galéria