EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

A szamariai asszony vasárnapján

A szamariai asszony vasárnapján  Jn 4,5-42

Abban az időben Jézus Szamaria egyik városához érkezett, melyet Szikarnak mondanak, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja. Jézus tehát olyan fáradt volt az úttól, hogy leült a kútnál. Körülbelül a hatodik óra volt. Odajött egy asszony Szamariából vizet meríteni. Jézus megszólította: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet vegyenek. A szamariai asszony így válaszolt: „Hogyan kérsz te zsidó létedre inni tőlem, holott szamariai asszony vagyok?” A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamariaiakkal. Jézus ezt felelte neki: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondja neked: »Adj innom«, te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked.” Az asszony így szólt: „Uram, nincs is vödröd, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk a kutat adta, és amelyből ivott ő maga, a fiaival és az állataival együtt?” Jézus azt mondta neki feleletül: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet én adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” Erre az asszony így szólt: „Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam többé, és ne járjak ide meríteni!” Jézus így felelt: „Menj, hívd el a férjedet, és gyere ide!” Az ezt válaszolta: „Nincs férjem”. Jézus erre azt mondta neki: „Jól mondtad, hogy nincs férjed. Mert öt férjed volt, és akid most van, az nem férjed. Ezt helyesen mondtad.” Az asszony ekkor így szólt: „Uram, látom, próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol imádkozni kell.” Jézus azt felelte: „Asszony, hidd el nekem, hogy elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok imádni az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól van. De eljön az óra, és most van, amikor az igazi imádók Lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres, akik így imádják őt. Lélek az Isten, és akik imádják őt, Lélekben és igazságban kell imádniuk.” Az asszony azt felelte rá: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Amikor ő eljön, kijelent mindent nekünk.” Jézus erre megmondta: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” Ekkor odaérkeztek tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélget. De egyikük sem mondta: „Mit akarsz tőle?” vagy: „Mit beszélsz vele?” Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és azt mondta az embereknek: „Gyertek, lássatok egy embert, aki mindent elmondott, amit tettem! Vajon nem ő-e a Krisztus?” Ők kimentek a városból, és odajöttek hozzá. Közben a tanítványok kérték őt: „Rabbi, egyél!” De ő azt felelte: „Van ennivalóm, amiről ti nem tudtok.” A tanítványok erre tanakodni kezdtek egymás között: „Talán csak nem hozott neki valaki enni?” Jézus erre megmagyarázta: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem, és elvégezzem az ő művét. Ugye azt mondjátok, hogy még négy hónap, és elérkezik az aratás? Íme, azt mondom nektek: Emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket, mert már fehérek, készek az aratásra. Az arató megkapja a jutalmát, és termést gyűjt az örök életre, hogy a vető együtt örüljön az aratóval. Ebben ugyanis igaz a mondás: Más az, aki vet, és más az, aki arat. Én azért küldtelek benneteket, hogy learassátok, amit nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, és ti az ő munkájukba álltatok bele.” Abból a városból sokan hittek benne a szamariaiak közül, az asszony beszéde miatt, aki bizonygatta, hogy „mindent elmondott nekem, amit csak tettem”. Amikor tehát a szamaritánusok odamentek hozzá, kérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. És sokkal többen hittek az ő tanítását hallva. Az asszonynak pedig azt mondták: „Most már nem a te beszéded miatt hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és megbizonyosodtunk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője, a Krisztus.”

 

Leírás

Ezen a napon, a húsvéti időszak ötödik vasárnapján, a szamariai asszony emlékét ünnepeljük. Azért jöttél, asszony, hogy romlandó vizet meríts, szembetalálkoztál az Élővel, s ő lemosta lelked szennyét. Fótiné vértanúnő könyörgésére, könyörülj rajtunk Krisztus Istenünk! Ámen.

 

Elmélkedés

Jézus fáradtan érkezik a kúthoz. Lábai elnehezedtek, de szíve kész a szeretetre. A szamariai asszony, a Jézussal való találkozása után Jézus feltámadásának legbuzgóbb hirdetőjévé válik. Amikor az apostolok megkeresztelik Fótinét, ezzel a megvilágosodott nevet kapta. Ő nagy lendülettel tovább folytatta az evangélizálást, míg a családjával együtt a mártírosságot el nem nyerte. Láthatjuk, hogy néha a legvalószínűtlenebb emberek szolgálják Jézusnak, Isten országának a hitét. Jézus Krisztus a világ megmentője, élő vizet ad. Három igazságot ismerünk fel ezzel kapcsolatban. Amikor a másik ember ellenséges mentalitását megváltoztatja nyugodt maradt, másodszor a bűn elrontotta az emberi életet, amin csak a lelki élet tud változtatni. Harmadszor, minden embert meghívott az üdvösségre függetlenül vallási vagy etnikai hovatartozástól. Számunkra is hatalmas kihívás, hiszen kéri, hogy higgyünk benne, mert akkor lesz örök életünk. Az evangélium kinyilatkoztathatta  számunkra, hogy Jézus a szívünk mélyére tud látni és Ő igazán tudja, mire van szükségünk.  Az apostolság gyümölcse, hogy elhagyja a várost és mindenfelé tanúságot tesz Jézusról. A tanúság és a prédikálás két különböző dolog. A prédikátor azt mondja: „hiszem hogy ez van”, „tedd ezt élni fogsz”, a tanú pedig azt mondja: „ez az, ami velem történt”. Sok esetben a tanúságtétel ereje sokkal meggyőzőbb. Így kezd ragyogni a lelkében az a hit, amit Jézus tett vele és átragyog mások lelkébe.

Megfontolásra

* Mi a jelentősége hogy Jézus inni kér? A tanítványok mit tesznek? Mi az élő víz?

* Mit jelent Jézust imádni lélekben és igazságban? Mi hogyan tudjuk igazságban imádni őt?

* Ez az evangéliumi szakasz mit jelent az életünkben?

 

Csináljuk együtt!

* Teli a pohár! Egyik vacsoránál osszunk ki egy kis lapot, és írja rá mindenki, hogy számára mit jelent az „élő vízből” való ivás. (imádság, böjt, bibliaolvasás, templomba járás, jótékonykodás) Ha mindenki kész, hajtsa össze, tegyük bele egy pohárba. Majd pár nappal később mindenki húzzon ebből a pohárból egy lapot, és tegye meg, ami rajta szerepel.

Családi kötelék. A szamariai asszony először Krisztus evangéliumát családja és saját környezetében terjeszti. Szánjunk időt a mi környezetünkre, beszéljünk róla, hogy a mi családtagjaink hogyan szolgálnak Krisztusnak és az egyháznak? Hogyan tudjuk egymást ösztönözni, hogy nagyobb tanúságtétellel tegyünk hitet Jézus Krisztusról?

*  Jézus Krisztus akarata és a lakoma. Ebben az evangéliumi jelenetben halljuk Krisztus szavát. „Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekszem, aki engem küldött.” Honnan tudjuk, hogy mi a mennyei Atya akarata? Kapcsoljuk hozzá a Mi Atyánk imádságát: „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is!„

 

Elgondolkodtató    A sivatagi atyák történeteiből

Egyszer egy városi ember elment Nifon atyához és ezt mondta neki: A világban élve, családdal, lehetetlen erényes életet élni, atya! Hogy üdvözüljek, el kell hagynom a világot, monostorba vagy pusztába kell mennem!

Az idős atya erre így válaszolt:

Fiam, a hely nem üdvözíti az embert és nem is kárhoztatja el. Egyedül a tettek üdvözítik vagy kárhoztatják. Aki nem tartja meg az Úr parancsait, annak nem segít sem a szent méltóság, sem a szent hely… Lót az istentelen szodomabeliek közt élt és üdvözült. Júdás az apostolok közt volt és a gyehennát nyerte el! Erről mondja Aranyszájú Szent János is: >>A hely nem üdvözít minket, hanem egy valami üdvözíthet: lelkünk teljes áldása Istennek. << Egyik megdicsőült a szegénységben, mint Illés, másik a gazdagságban, mint Ábrahám. Jóbnak a felesége is, gyermekekre is, házra is gondja volt, és üdvözült. Dávid pedig híressé vált, bár király volt. Akarod látni, hogy üdvözülnek-e a katonák? Nézd Kornéliuszt! Üdvözülnek-e a házgondnokok? Nézd az etióp királyné udvari tisztjét! Emlékezz, hogy József, a rabságban lévén is megőrizte az erényt; Dániel és a három ifjú a fogságban volt, és híressé lett. Semmi sem állhat ellent az erénynek, és ha valaki azt mondja, hogy nem lehet a világban üdvözülni feleséggel és gyermekekkel, az megcsalja magát!

 

Rövid imádság

Hallgassuk meg a drága titkokat, melyekre János evangélista tanít a szamariai asszony történetében: hogyan állt szóba az Úr egy asszonnyal s miként kért vizet ő, ki a víztömeget gyűjtőhelyeire összegyűjtötte és aki együtt trónol az Atyával és a Szentlélekkel; mert azért jött, hogy fölkeresse képmását, a mindörökké dicséretes. (Ikosz)

Tanuld meg!

A szamariai asszony * hittel jövén a forráshoz, * meglátott téged, a bölcsesség vizét, * és abból bőségesen részesülvén * a mennyországot elnyerte, * s mindörökké dicséretes. (Konták)

 

Feladatok:

1.Rakd sorrendbe és megkapod a helyes választ!

 

 

MEGFEJTÉS!__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Haladj csigavonalban!

 

 

 

K

E

T

E

A

R

J

Ú

L

Ü

J

C

R

Ú

Z

A

N

L

S

B

Ü

R

K

E

Ü

A

A

L

Ö

E

L

R

K

N

J

E

T

E

Ö

A

S

Z

Ü

N

T

M

Z

T

M

O

N

D

O

 

MEGFEJTÉS!__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Színezd ki!

4.Segíts az állatoknak megtalálni a végtagjaikat!

 

 

 

5.Színezd ki, majd vág ki és ragaszd fel!

6.Színezd ki a területeknek megfelelően!

 

7. Kreatívkodj, ha szükséged van egy saját teknős békára!

 

 

 

8. Kösd össze a számokat!

 

9. Mennyire ismered a matekot?