EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

34 Húsvét7.

34 Húsvét7. (az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat atyáinak vasárnapja) Jn17,1-13

Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így szólt: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon! Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön, véghezvittem a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, hogy megtegyem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett! Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és megtartották szavadat. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert a tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik. El is fogadták azt, és valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid; és ami az enyém, az a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőültem bennük. Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi! Amíg velük voltam a világban, én tartottam meg őket a nevedben. Akiket nekem adtál, megőriztem őket. Senki sem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az Írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük.”

 

Leírás Ezen a napon, a Szent Ötvened hetedik vasárnapján a 318 istenes atya első, Nikeában összegyűlt zsinatát ünnepeljük. A szellemi égbolt fényárasztó csillagai, világosítsátok meg sugaratokkal szívemet! Áriusz ellen: Az Atya lényegétől különbözőnek hirdetted a Fiút, Áriusz, ezért elkülöníttettél az Isten dicsőségétől. A 318 szentatya könyörgésére könyörülj rajtunk, Krisztus Isten! Ámen.

 

 

Elmélkedés Röviden az utolsó vacsora előtt mondja el Jézus ezt a főpapi imát, amelyben Jézus a maga számára és a tanítványai számára, az egyház számára erőt kér szolgálatához. Miközben imádkozik egyre jobban felfedi az Atyához való identitását, hogy ő mint az Atya fia egyetlen igaz Isten, a világ megváltója. Imádkozik az apostolokért, hogy legyenek vele egyek, mint ahogy ő a mennyei Atyával egy. Megmutatja az irányt, hogy nem maradnak egyedül a küzdelemben, hanem a hitben és a szeretetben egyesülnek ővele. Ezen a vasárnapon a 325-ben összehívott I. egyetemes zsinatra emlékezünk, amelyen 318 püspök gyűlt össze, hogy megvédje Jézus Krisztus személyének az egységét. Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten egyetlen személyben, ő az Istenember.

 

Megfontolásra

 

* Mi történik az evangéliumi szakaszban?

* Miért imádkozik önmagáért Jézus? Miért imádkozik Jézus az apostolokért?  Hogyan erősíthetjük vagy gyengíthetjük az egyház egységét?

* Mit jelent a te életedben az evangéliumi mondanivaló?

 

 

Csináljuk együtt!

 

* Hitvallás. Olvassuk el együtt a hitvallást!  Szépen haladjunk sorról sorra, értelmezzük kinek mit jelent, hiszen ha jobban megértjük, akkor szívesebben imádkozzuk!

*  Legyünk Krisztus utánzói! Az evangélium megmutatja nekünk, hogy mi az imádság. Jézus kéri a mennyei Atyát, hogy szentelje meg őt és tanítványait. Keresd ki az evangéliumból azokat a szakaszokat, ahol Jézust imádkozni látod! Megfigyelhetjük, hogy Jézus életének fontos része az imádság. Beszéljük meg, hogyan tudunk mi is jobban imádkozni együtt a családban!

*  Családi zsinat. Úgy, mint  a 318 püspök, akik összegyűltek az egyház javára mi is csináljunk családunk számára ilyen találkozót, ahol megbeszélhetjük, mi miért történik a családban, hogyan tudjuk lelki egészségünket megőrizni hiszen a gyakori és mély kommunikáció a családon belül dinamikusassá teszi a családi életet.

 

 

Elgondolkodtató   A sivatagi atyák történeteiből

János atyáról mondják, hogy a Szkítíben bejárt a templomba. Amikor azonban meghallotta, hogy néhány testvér vitatkozik egymással, visszatért kellionjába, de mielőtt belépett volna, háromszor megkerülte. Néhány testvér, aki látta, és nem tudta, miért teszi, odament hozzá és megkérdezte.

Miért kerülted meg háromszor a kellionodat, atya?

Ő pedig ezt válaszolta nekik:

Fülem tele volt vitával. Azért mentem körbe, hogy kitisztítsam, és így lelki nyugalomban menjek be kellionomba.

 

Rövid imádság Hallgassuk Isten Egyházát, mely bölcs tanításában így kiált felénk: Aki szomjazik, jöjjön és igyék! A kehely, melyet nyújtok, a bölcsesség kelyhe. Ennek italát az igazság igéjével elegyítettem, s nem az ellentmondás vizéből merítettem meg, hanem a hitvallásból. Ezt fogyasztván az új Izrael, meglátja az Istent, aki ezt nyilatkoztatja ki: Lássátok, lássátok, én magam vagyok és meg nem változtam. Én vagyok az első Isten, de én vagyok a legutolsó is, és kívülem egy sincs többé. Aki ebből részesül, kielégül és magasztalni fogja az istenfélelem nagy titkait. (Ikosz)

 

Tanuld meg!  Az apostolok hithirdetése * és az atyák meghatározásai * az Egyház hitbeli egységét megerősítették, * az pedig a mennyből eredő hitigazság köntösét viselve, * igazgatja és megdicsőíti * az istenfélelem nagy titkait. (Konták)

 

Feladatok:

1.Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

 

 

2. Ha még eddig nem ismerted és elég idősnek tartod magad, akkor tanuld meg a hitvallást, a hiszekegyet!

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, * mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében. * És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, * ki az Atyától öröktől fogva született, * világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, * aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek. * Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott * és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. * És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, * és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. * És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, * és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. * És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, * ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által. * Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. * Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. * Várom a holtak föltámadását * és a jövendő örök életet. Ámen.

 

3. Színezd ki az ikont, hiszen Jézus Krisztus szeretne, nagyon közel kerülni hozzád. Megengeded neki?

 

 

 

 

 

 

 

 

4.TITKOSÍRÁS

Jézus ezzel kezdi imádságát! A rejtvényből kiderül!

 

Z=0           A=1       K=2       R=3         I=4         T=5         M=6         Á=7      GY=8        N=9         H=10       D=11        S=12        Ó=13      Ő=14      E=15      F=16     G=17       CS=18       L=19         É=20     O=21    Í=22     TY=23

 

_ __ _ _,      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        _ _        _ _ _.    _ _ __ _ _ _ _ _      _ _ _           

1   23    7    6           15 19 20  3  2  15  0  15  5   5              1   0             13  3   1         11  4  18   14 22  5 12  11         6  15  17

 

_ _ _ _ _ _ ,         _ _ __       _ _ _ _        _ _        _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _     

16  4   1  11   1   5                   10  21  8                 16  4   1  11              4  12              6  15  17  11  4    18   14 22   5  12  15  9

 

_ _ _ _ _.      

5  20 17 15 11