EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

35 Szent Pünkösd ünnepe Jn 7,37-52; 8,12

http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102662/266297.p.jpg?mtime=1496646994Az ünnep utolsó, nagy napján megállt Jézus, és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!

Leírás

Forgó széllel tüzes nyelvek alakjában küldi Krisztus az isteni Lelket apostolaira. A nagy napon árad ki a Lélek a halászokra.  Szent apostolaid könyörgésére könyörülj rajtunk, Krisztus Istenünk. Ámen.

 

Elmélkedés

A Mi Urunk feltámadása után az 50. napon Pünkösdkor a tanítványok megkapják a megígért Szentlelket Krisztustól.  Biztosítja a Szentlélek, hogy továbbra is velünk marad Jézus Krisztus. Ő a vigasztaló, aki Isten teljességébe vezeti az embert, az igazságnak a lelke, aki életet ajándékoz nekünk. Amikor megkereszteltek bennünket, a Szentlélek az örök életet ajándékozta nekünk és Isten országába vezet minket. A mi személyes pünkösdünk a bérmálás, ahol a Szentlélek lepecsételt a maga számára minket, és erőt ad ahhoz, hogy Krisztus élő tanúi legyünk a világ számára.

Megfontolásra

* Mi történik ebben az evangéliumi szakaszban?

* A farizeusok és a főpapok miért nem fogadják el Jézust?

* Ki nekem a Szentlélek?

 

Csináljuk együtt!

* Pünkösdi fal. Készítsünk egy szemléltetető falat, ahol megjeleníthetjük az ApCsel 2,1-11! Képzeld el, ahogy élénk színnel fested meg a szelet, lángnyelveket, ahol az evangelizáció lángra lobbantja az egész világot.

*  Ki volt Nikodémus, s miért csak éjjel ment el Jézushoz?

* Az apostolok halászok. Figyeld meg a pünkösdi énekeket, hogy az egyszerű halászokból hogyan lesz bátor igehirdetővé az ember. Légy te is apostollá, figyeld meg magadban, hogy a Szentlélek milyen feladattal küld a másikhoz!

 

Elgondolkodtató  

„A Jóságos Lélek, minden jó forrása, aki lényegét tekintve az Atyaistennel és Fiúval egy. Hogyan küldetik a teremtménynek az Atyától és Fiútól, ha csak az Atyától származik ő öröktől fogva? Elküldi őt az Atya, Krisztus Urunk szavainak megfelelően, melyeket apostolainak mondott: >> A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít benneteket mindenre>> (Jn14,26). Küldi őt a Fiú is ennek a kijelentésnek megfelelően: >>Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke… Ő tanúságot tesz rólam<< (Jn15,26). Azért ezt az imádságot, hogy >>a te jó Lelked elvezet engem a biztos földre<< (Zsolt142,10), egyformán intézhetjük úgy az Atyaistenhez mint a Fiúistenhez. Mindkettőjüktől áradt ki ránk a kegyelemnek ugyanaz az egy forrása, ahhoz hasonlóan, amint Teológus Szent János látta látomásaiban, hogy az Isten trónjából és a Bárányból áradt ki, amikor így beszél: >> Megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely kristálytisztán fakadt az Isten és a Bárány trónjából<< (Jel22,1). A Szentlelket jó léleknek nevezik, de nemcsak azért, mert ő lényegénél fogva jó mint Isten, az Írásnak megfelelően:  >>Senki sem jó, csak egyedül az Isten<< (Mk10,18). Azért is nevezik jónak, mert ő az isteni Személyének sajátosságai közé számítják a jóságot mint az Atyáét, a mindenhatóságot és a bölcsességet mint a Fiúét. Ő minden jónak oka, a szeretet forrása, és tőle származik minden adomány. Tőle van minden adomány, amely az egyházban és a prófétákban és a vértanúkban ragyog” (Nagy Szent Bazil).

 

Rövid imádság

Gyors és biztos vigasztalást adj a te szolgáidnak, Jézusom, midőn lelkünk elcsügged! Ne hagyd el szolgáidat a szorongattatásban, s ne távozz szívünkből a viszontagságok között, hanem siess mindenkor segítségünkre! Közelíts hozzánk, közelíts, ó mindenütt Jelenlévő, légy mindenkor velünk, mint apostolaiddal, és egyesülj mindazokkal, akik téged szeretnek, ó Irgalmas, hogy veled egyesülten magasztalhassuk és dicsőíthessük a te legszentebb Lelkedet! (Ikosz. Rómanosz költeménye.)

 

Tanuld meg!  Midőn a Magasságbeli összezavarta a nyelveket, * akkor szétszórta a nemzeteket, * midőn pedig a tüzes nyelveket osztotta szét, * mindenkit egyesülésre hívott, * hogy összhangzóan dicsőítsük * a legszentebb Lelket. (Konták 8. hang

Feladatok

  1. Színezd ki!

27-a85f0f7996

 

Pünkösd ApCsel 2,1-4: Amikor elérkezett húsvét napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan özönvíz támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte az Isten, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

A Pünkösd elnevezés a latin pente szóból származik, ami ötvenediket jelent: azaz 50. napot a Húsvét után. Így nevezték ezt az ünnepet a zsidók is. A Golgota termében ülő 12 apostol feje fölött lángnyelveket láthatunk, épp befogadják Jézust. Van közöttük egy üres hely középen, ami annak a jele, hogy ez a hely az embereknek van fenntartva.

 

 

 

Hol történt?

 Jozafát völgye, Olajfák hegye, Jeruzsálem, Názáret, Tábor hegye, Arimathea

Jézus találkozása Simeonnal _____________________

Angyal találkozása Máriával ____________________

Jézus „utolsó” találkozása  a tanítványaival_____________

Jézus Illés és Mózes találkozója_____________________

Az „egyik” József születése_____________________________

Istenszülő temetése_____________________________

 

 

 Mi vagy ki nem illik a sorba? Húzd alá, és indokold!

 

Péter, Jézus, Jónás, Jakab, Illés ___________________________________

Simeon, Anna, Péter apostol, József, Mária _______________________

Lángnyelv, Galamb, Pünkösd, Szélvész ___________________________

Gábor arkangyal, Mária, Erzsébet, Anna ___________________________