EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

A 4. vasárnap Mt 8, 5-13

Abban az időben Jézus Kafarnaumba érkezett, és egy százados járult eléje, kérve őt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” Jézus azt mondta neki: „Megyek és meggyógyítom.” A százados így felelt: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy, a másiknak: »Gyere!« – odajön; a szolgámnak pedig: »Tedd meg!« – és megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj, legyen, amint hittél!” A szolgája még abban az órában meggyógyult.

Isten Igéje - Isten szavának hatalma van!

A százados hite útmutató számunkra. Ez nem valami absztrakt hit elvonatkozva Istentől, aki a mennyben lakozik, az univerzum egy távoli pontján, és mint legfőbb lény irányítja a világot, hanem ő Krisztusban hisz. Úgy vélte, Krisztus nem egyszerű ember, akinek van képessége a gyógyításra, hanem Ő Isten. Ezt erősíti meg bennünk is, amikor Krisztushoz fordul a kérésével: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!”(Mt8,8) Távol van a szolgája, de hisz benne, hogy a távolság nem akadály, Jézus képes meggyógyítani szavával. Krisztus elfogadja ezt a kérést és szól, s a távolban lévő beteg szolga abban a pillanatban meggyógyul. Itt fontos hangsúlyozni, amit a százados mond. Számára Isten szava, Igéje erő, ami regenerálja az embert, létrehozza azt a változást, amire az embernek szüksége van. Az atyák azt mondják, hogy Istennek minden anyagi dologra hatalma van. A különbség az, hogy az anyagok építéséhez erő kell, aminek van kezdete és energia felhasználásával valósul meg, miközben Jézus olyan energiával gyógyít, ami nem teremtett, nincs kezdete és nincs vége. Ahogyan a nap ragyog és meleget ad, a teremtés is így dolgozik. Isten ereje, energiája megvilágítja, átjárja, melegíti és serkenti az embert és általa az egész teremtett világot. A teremtésben minden tett, ami történik Isten erejének az eredménye.

Ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy Isten Igéje erős, hatékony. Százados nagyon jól megértette ezt, hiszen hallgat a szóra: „A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában meggyógyult.” (Mt8,13) Ez az a csoda, ami Krisztus fizikális érintése (jelenléte) nélkül történik, az Ő szaván keresztül. Velünk is ez történik, hiszen nem látjuk Krisztust, ahogyan a szolga se látta, de ha bízunk benne, van elég hitünk, akkor Istent segítségül hívjuk és úgy érezzük, hogy az ő szavának, beszédének hatalmas ereje van. Isten szava átlépi a tér és idő korlátait. Az szó csak a teste az üzenetnek, hozzánk az üzenet lelkének kell eljutnia, ami tele van élettel és erővel. Ezt tapasztaljuk meg a biblia olvasásakor, Isten akarata feltárul Jézus Krisztusban, amikor tanulmányozzuk a szentírást, átmelegíti a szívünket, megvilágítja a gondolatainkat, és cselekvésre ösztönöz. Amikor olvassuk a szentírást, úgy érezzük, hogy olyan fény gyullad bennünk, amivel megértjük mi miért történik velünk. Szívünk egyre forróbb szeretettel veszi tudomásul Isten szeretetét és megerősíti létünket és ezzel a szeretettel tudunk mások felé fordulni. Ezért érdemes mindennap olvasni egy-egy fejezetet a Szentírásból. Józsuéhoz a nagy honfoglalóhoz így fordul az Úr: „Légy hát erős és kitartó, s ügyelj, hogy mindenben a törvény szerint járj el, amelyet szolgám, Mózes szabott neked; ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy minden úton sikerrel járj! Ennek a törvénynek a könyve legyen minden időben ajkadon; fontolgasd éjjel-nappal, ügyelj, s mindenben ahhoz szabad tetteidet, ami benne írva van. Akkor szerencsés leszel minden vállalkozásodban: sikerülni fog neked. Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész.”(Józs1,7-9)

Láthatjuk, hogy Isten szava olyan energia, ami élénkíti és erősíti a belső világunkat, mint amikor gyakran, szeretettel, odaadással imádkozzuk: „Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia könyörülj rajtam!” De ugyanezt ismételgetjük a szertartásainkon is, amikor egy-egy könyörgést úgy nyugtázuk: Uram irgalmazz! Isten szava áthatol mindenen és élővé tesz minden embert.

Meg kell értenünk az arányokat, hogy az ember erejének és hatalmának gátat vet a gonoszság, zavartságot, problémákat okoz és megsokszorozza fájdalmainkat, saját szenvedélyeinket felkorbácsolja és nem is tudjuk, miért vagyunk idegesek a környezetünkre. Bíznunk kell Isten Igéjében, aki kibékíti a szívünket, vigaszt nyújt és megerősít bennünket. Erre az igazságra van szükség a mai vasárnap, ezt kell forgatni szívünkben, elgondolkodni a jézusi szavakon. Isten szavában több erő van, mint az atombomba energiájában, hiszen képes újjá éleszteni az embert. „Vigadozzék ma az ég és föld, és egyértelműen magasztalja Krisztus Istenünket, mert a sírok által lebilincselteket föltámasztotta. Örvendjen együtt az egész teremtett világ, s áldozzon méltó énekkel a Mindenség Alkotójának és a mi Megváltónknak, ki mint életadó az embereket az alvilágból kiszabadította, és a mennyekbe emelte, s isteni hatalmának erejével az ellenség gőgjét és a pokol kapuit megtörte.”(3. hang Ikosz.)