EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Fontos események előtti imádságok

Szentatyáink imái által, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!

Ima a nagyböjt kezdetén

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és a messze tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által, ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted, és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel, gyakori térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk.

Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények-követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdelmében a szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg.

Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért neked, a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt dicsőítést zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

SZÍR SZENT EFRÉM FOHÁSZAI

- imádkozzuk minden nap a hétvégeket kivéve

Életem Ura és Uralkodója! Ne engedd hozzám a jóravaló restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!

Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen.

Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek és könyörülj rajtam! (12-szer)

Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet

„Az egyház vezetőjének legalapvetőbb feladata, hogy a rábízottakban felismerje a lelki ajándékokat és ösztönözze őket, hogy használják ezeket teljes mértékben mindenki javára. Amikor egy személyben felismeri ezeket az ajándékokat, akkor alázatosan örül neki, hogy ezek virágzásnak indulnak. Ezeket az ajándékokat felismerve válik alkalmassá az egyházat vezetni.”

Aranyszájú Szent János

„Isten semmit sem gyűlöl és utál annyira, mint a bosszúállót, aki folytonosan ellenségeskedést táplál szívében. Ennek büntetése az, hogy Isten irgalmasságát kizárja." 

Aranyszájú Szent János

„A harag a vadállatok dühét gyújtja fel az emberben, félelmetesebbé teszi őt a sárkánynál. Az igazán szabad ember az, aki nem szolgál a szenvedélyeinek. Aki a gyűlöletnek enged, önmagát marcangolja, mert oldalán van hóhér képében a haragja, amely folytonosan szabdalja. Aki ellenségei ellen keserűséget táplál szívében, az folytonosan vétkezik és bűnben él." 

Damaszkuszi Szent János

„mert aki, amitől legyőzetik, annak szolgája”

2.Pét 2,19

„A dicsőítő, a hálaadó és a liturgikus ének a megismerhetetlen isteni természetről való ismeretünket fejezi ki: ha megismerhető volna, objektív leírást adnánk róla, de mert megismerhetetlen és távoli, olyan költői és zenei nyelven beszélünk róla, mely átérezteti velünk az ő csodálatos megismerhetetlenségét, hogy ezáltal, lehetőségeinkhez képest mégis megismerhessük őt.”

Aranyszájú Szent János

„A böjt a kezdete és az alapja valamennyi lelki munkálkodásnak. Amit erre az alapra emelnek, az nem dől romba és nem is romboltatik le, mivel kősziklára lett felépítve. Ha azonban megfosztjuk ettől az alaptól, s helyébe a teli hasat és az alantas vágyakat állítjuk, akkor az erényt, akár a homokot sodorja magával a gonoszsággal telt gondolatok és a szenvedélyek folyama.”

Új Teológus Szent Simeon

„A kereszténységnek sok ismertető jele van, de ezek között legkiválóbb a keresztény szeretet.”

Aranyszájú Szent János

„A szeretet annyira kitűnik Isten egyéb adományai közül, hogy Istennek hívják, mert Isten a Szeretet.”

Szent Ágoston

„A szeretet a lélek szépsége: minél inkább gyarapodik a szeretet, annál szebbé válik a lélek.”

Szent Ágoston

„Minél behatóbban foglalkozik valaki az isteni dolgokkal, annál nagyobb lángra lobbantja magában a szeretet tüzét.”

Teodor

„Kérdezzétek magatokat, vajon valóban szeretitek-e Istent? Akármit feleljen is a szív, ne higgyen senki önmagának, ha szeretetét nem bizonyítják cselekedetei. A Teremtő iránt való szeretetről a nyelvet, a szívet és az életet egyszerre kell megkérdeznünk!”

Szent Gergely

„Kimeríthetetlen kincsesház az isteni szeretet. Akiben ez a szeretet él, az gazdag. Akiben ez nem lángol, az szegény.”

Nagy Szent Bazil

„A szeretet minden erény felső foka, s egyszersmind erőssége.” 

Damaszkuszi Szent János

„Megkapva a parancsot, tudniillik, hogy szeressük Istent, a kezdeti elrendezésnél – az ember teremtésénél – Isten erőt is oltott ehhez belénk.”

Aranyszájú Szent János

„AZ Isten iránti szeretet, mint szükséges dolog kívántatik tőlünk. Annak elszegényedése a lélekben a legelviselhetetlenebb a rosszak közül.”

Nagy Szent Bazil

„A lelki tevékenység is okozhat nagy kárt, amikor nem Istennek végzik; ellenkezőleg: a földi dolog is nagy hasznot hozhat annak, aki Isten iránti szeretetből végzi.” 

Aranyszájú Szent János

„Az, aki buzgón szereti Istent, annak gondolata állandóan fent jár, ahol az van, akit megszeretett.” 

Szír Szent Efrém

„Az istenszerető ember lelkének – amely tele van isteni érzelmekkel – természetes, hogy minden parancs teljesítésében egyedül Isten dicsőségét keresi, maga iránt pedig megelégszik az alázatossággal. Mert az ő fönsége miatt Istent illeti a dicsőség, az embert pedig az alázatosság, hogy ezáltal legyünk mi Istennek háza népe.” 

Diadokhosz Photikosz

„Ha Krisztus képe, Melkizedek, megáldotta a zsidók ősatyját, Ábrahámot, mennyivel inkább megáldja és megszenteli maga az Igazság, Krisztus, mindazokat, akik hisznek benne”.

Szent Epifán

„Amint a lámpa világít a sötét hálószobában, úgy világítja meg az Isten félelme is az embert, ha szívébe jön, és megtanítja őt minden erényre és Isten parancsaira”.

Jakab atya

„Nemcsak szavakra van szükség. Hiszen manapság sok a szó az emberek között. Tettekre van szükség, mert ezt keresik és nem a szavakat, melyek nem teremnek gyümölcsöt”.

Jakab atya

„Ha a mennyek országa után vágyakozol, vesd meg a pénzt, és az isteni jutalomra törekedj!”

Izidor atya

„Lehetetlen, hogy Isten szerint élj, ha a gyönyöröket és a pénzt kedveled!”

Izidor atya

„Ha üdvösségre vágysz, tégy meg mindent, ami arra vezet!”

Izidor atya

„Az embernek minden gonosz tett számára meg kell ölnie magát, még mielőtt távozna a testből, nehogy egyetlen embernek is rosszat tegyen”.

Mózes atya

„Minél inkább közeledik egy ember Istenhez, annál bűnösebbnek látja magát. Hiszen amikor Izajás próféta Istent szemlélte, nyomorultnak és tisztátalannak nevezte magát /Iz 6,5/. Leborulni Isten színe előtt, magunkat másokkal össze nem mérni, és saját akaratunkat hátunk mögé vetni: ezek a lélek szerszámai”.

Poimén atya

„Ha kevésre becsülöd magad, nyugtod lesz, bárhol is vagy.” 

Poimén atya

„Ha valaki házat akar építeni, sok szükséges dolgot gyűjt össze és hordd össze, hogy meg tudja alkotni a házat. Így kell tennünk nekünk is: minden erényből szereznünk kell egy kicsit”.

Poimén atya

„Ez a három dolog hoz hasznot: Az Urat félni, imádkozni és a felebarátnak jót tenni”.

Poimén atya

„Gondolatod állandóan a mennyek országában legyen, és hamarosan elnyered azt örökségül!”

Hüperekhiosz atya

„Akit jobban tisztelnek vagy dicsérnek, mint amilyen értékes, nagy kárát vallja. Akit azonban egyáltalán nem tisztelnek az emberek, majd fentről dicsőíttetik meg”.

Ór atya

„Hogy nem mindenkit egyszerre hívott meg az Úr, hanem egyeseket reggel, másokat három órakor vagy még később, az az illetők különböző lelkületétől függött. Mert akkor hívta őket, amikor az engedelmességre készségesek voltak. Hiszen a latort is akkor hívta meg, amikor az kész volt engedelmeskedni."

Aranyszájú Szent János

„Mi jobb tehát. A földre helyezni a kincsit, ahol bizonytalan a megtartása, vagy az égbe, ahol biztosan megőrzik? Mily oktalanság: ott hagyni, ahonnan úgyis el kell távoznod, és oda előre nem gyűjteni, ahová menni szándékozol! Oda helyezd tehát a kincsedet, ahol hazád lesz!”

Aranyszájú Szent János